· www.felsozsolca.hu         · www.miskolc.hu        

                        
english version disabled
Felsőzsolcai
logisztikai
ipari park

Gazdasági infrastruktúra
Műszaki infrastruktúra
Oktatási infrastruktúra
Külföldi működő tőke
Beruházási teendők

  Humán erőforrás bázis Profil Erősségek

Vállalkozók
(területen belüli)

FŐLAP>> 


 
 

OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA

Az Ipari Parkban létrejövő beruházások munkaerő szükségletének kielégítésére nem lesz elegendő kizárólag a korábban elbocsátott szakképzett dolgozók egy részének újrafoglalkoztatása. Az Ipari Parkba betelepülő vállalkozóknak elsősorban a fiatal, a szervezett képzések keretéből kikerült munkaerőre lesz szüksége. Az új ismeretekkel felvértezett szakemberek képzésének feladata a környékbeli szakiskolákra, szakmunkásképző intézetekre, szakközépiskolákra és felsőfokú oktatási intézményekre hárul. Az ipari park szerepe, pozitív hatása a megye szakoktatásának fejlődésében sem lesz elhanyagolható. Helyet biztosíthat sok fiatal számára a szakmai gyakorlat eltöltésére, ahol is valós körülmények között tekinthetnének be egy korszerű szervezeti felépítéssel és termékstruktúrával rendelkező sikeres vállalat működésébe. A tartós munkanélküliség következtében a munkaerőpiaci szereplők egy része demoralizálódott, jelentős része kiesett a gyakorlatból, illetve nem volt lehetősége követni az újabb és újabb technikai, technológiai változásokat, fejlődét. Az utóbbi munkavállalóknak, akik egyébként megfelelő alaptudással rendelkeznek, speciális képzéseket kell szervezni és továbbképzésekkel, átképzésekkel kell elősegíteni a beilleszkedésüket. Ezek helye az átképző központok, kamarák, magánkezdeményezésben szervezett felnőtt képző oktatási intézmények, stb.

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS - szakképzés

Országosan is elismert színvonalú, jó adottságokkal bír - igaz területileg nem arányos - a megye középfokú oktatása.
A szakiskolákban a képzési idő 3 év, a leendő fiatal szakemberek elméleti és gyakorlati oktatásban is részesülnek. A gyakorlati oktatás az iskolai tanműhelyekben, illetve amennyiben ez lehetséges működő vállalkozásoknál, vállalatoknál folyik. A vállalati gyakorlati helyek biztosítása a gyártókapacitások leépülése miatt az utóbbi időben egyre nagyobb gondot, okoz különösen az ipari szakmák esetében. A szakközépiskolák az átlagosnál nagyobb elméleti felkészültséget igénylő szakmákban biztosítják a gazdaság igényeinek megfelelően képzett szakembereket. A tanulmányi idő 4 év. A szakközépiskolák magasabb általános és szakmai elméleti tudást biztosítanak hallgatóik számára. A szakközépiskolák felkészítik hallgatóikat a technikus minősítés megszerzésére, illetve az elsősorban szakirányú egyetemi, főiskolai továbbtanulásra is. A szakközépiskolák szakmunkásképzést, középfokú szakmai képzést, technikusképzést illetve úgynevezett világbanki szakcsoportos képzést folytathatnak. Ezen képzési formák jellemzői a következők:

Középfokú szakmai képzés:

A tanulók közismereti, szakmai elméleti és gyakorlati képzést is kapnak. A 4 évig tartó képzés után a tanu- lók érettségi és szakmunkás bizonyítványt szerezhetnek.
Technikusképzés:
A technikusképzés célja az általános szakközépiskolai képzésnél magasabb fokú szakmai ismeretek biztosítása. A képzés 2+3 vagy 4+1 éves rendszerben folyik. A képzés befejeztével a tanulók az érettségi és szakmunkás bizonyítvány mellett technikusi oklevelet is kapnak.
Világbanki szakcsoportos képzés:
A piacgazdaság igényeinek jobban megfelelő szakképzési rendszer biztosítására hazánk világbanki támogatást kapott. Az új képzés lényege, hogy az eddigi középiskolai szakképzéshez viszonyítva magasabb közismereti, nyelvi és informatikai képzésben részesülnek a tanulók. A képzési idő 4-5-6 év, és a megnyújtott képzési idő alatt a fiatalok képessé válnak az életpályán esetlegesen szükségszerű szakmaváltásra, a mindenkori gazdasági igényekhez történő rugalmasabb alkalmazkodásra


FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS

A Miskolci Egyetemen (amelyhez csatlakozott a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola és Bar- tók Béla Zeneművészeti Intézet) az oktatási rendszer rugalmas, tantárgycsoportok, illetve tantárgyak szabad választása révén egyéni képzési program kia- lakítását teszi lehetővé, ezzel alkalmazkodva a munkaerőpiac igényeihez, s biztosítva a hallgatók jobb elhelyezkedési esélyeit. A külföldi tanulmányutak, illetve részképzések lehetősége minden arra érdemes hallgató számára biztosított. A legtöbb tantárgy hallgatható angol, illetve német nyelven is. Jelentősen bővült a számítógép- és műszerállomány, a hallgatók egyetemi éveik alatt megismerkedhetnek a legmoder- nebb eszközökkel. Az Egyetem másik hat kara lehetőséget biztosít “áthallgatás” révén különböző tárgyak felvételére. 15 ezer hallgató, 800 oktató, 1200 dolgozó él és te- vékenykedik a 85 hektáros campuson belül, melynek európai színvonalra emelése az elkövetkezendő néhány évben megtörténik. A Felsőzsolcai Logisztikai Ipari Park szempontjából ez lehet ez egyik leg nagyobb fegyvertény, ami a külföldi betelepülők megnyerését illeti. A Miskolci Egyetem az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, amelynek keretein belül műszaki, jogi, közgazdasági, bölcsész, tanári képzések zajlanak. Részletes információ a www.uni-miskolc.hu honlapon található.

ÁTKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS

Amíg a lassan mozduló oktatási rendszer kibocsátja magából a különböző ipari tevékenységekhez megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerőt, szükség van olyan rugalmasabb képzési formák alkalmazására, amelyek segítségével az ipari kapacitások igényét ki lehet elégíteni. Ez a szerep az átképzésekre, továbbképzésekre hárul. A részben vagy teljes mértékben az állam által fedezett, de a vállalati igényekhez idomuló átképzések, továbbképzések alkalmassá teszik a más irányú szakképzettséggel rendelkezőket arra, hogy a tanfolyam elvégzése után a megcélzott állást betölthessék. A programok szervezésében igen fontos szerepet vállal az Észak-Magyarországi Regionális Munkaerő- fejlesztési és Átképző Központ. Megalakításakor az ÉRÁK volt Magyarország, sőt egész Kelet-Európa első átképző központja. Az intézmény része annak a felnőttoktatási hálózatnak, amely ma már az egész ország területén nyújt munkaerőpiaci szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatások a felnőtt alapképzés, a szakmai képzés és az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások területén jelennek meg. E mellett magán intézmények is részt vesznek az átképzések, továbbképzések folyamatában. A külföldi befektetők megnyerése szempontjából a FIZ menedzsmentjének humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat célszerű nyújtani, melyeket már a betelepülés megkezdésekor aktívan kell végezni.
 
   

 

 
hírek gazdasági környezet képgaléria kapcsolat felvétel